Vildtskader på græsjord i de nordlige Polen

Velkommen til vores hjemmeside

VILDTSKADE ERSTATNING I POLEN

 

Rapport:

Agenda:

Den polske jagtlov indtager en særstilling i EU. På denne baggrund har det været nødvendigt med en tilbundsgående undersøgelse af forholdene, der har vist sig særdeles være at komme til. Dels er alle oplysninger, statistikker og regnskaber lukkede og utilgængelige, dels er det et stor utilfredshed fra jægernes side ved at belyse den efter UEs øvrige landes lovgivning meget forældede lov.

 

Rapporten er frembragt ved samtaler med over 20 landmænd, advokater, embedsmænd, skovstyrelsens folk samt jægere på højere plan i organisationen. Materialet er gennemarbejdet i interview form, og nedenstående kildeliste giver yderligere information om forholdene samt om generelle regler gældende i de øvrige EU lande.

 

Problemkompleks

Den polske jagtlov er særlig i EU idet Staten lejer jagten ud til jagtklubber, gennem Wojewoda - amtmand .

Klubberne består af min. 8 jægere op til 3-40 jægere. Arealerne min. 3000 HA til 8-10.000 HA der betales yderst beskedne jagtlejer, til gengæld forpligter jægerne sig til at betale vildtskadeerstatning. Jagtklubberne profiterer skattefrit på Polens generelle interesser, dels på EU midlerne samt på landbrugets produktion og konkurrenceevne, investering og beskæftigelsen skades derved betydeligt ved det forringede udbytte der skyldes vildtskaderne. Årligt laves en jagtplan med de lokale myndigheder om afskydning af vildt. (ofte et højerestående medlem i samme eller naboklub) se nedenfor redegørelse vedr. Jagtorganisation.

Vildtskader er - som oftest vildsvin -  roder op i jorden og ødelægger afgrøden eller ny såede marker og æder afgrøderne. Skaderne foregår året rundt. Bid af træ skud, græsning, skader på træer er også en del af problemerne. Markskaderne er dog de mest omfattende og langt de mest problematiske.

Jagtforeningen Gryf mente ikke der var tale om vildtskader, jagttårn i baggrunden 70 m er passende skyde afstand til jagt.

Jagtloven påbyder jægerne  samarbejde med landbruget for at minimere vildtskaderne og udbetale vildtskadeerstatning dels for de skader vildtet laver, dels for arbejdet de påfører landbruget plus for mistet høstudbytte og såsæd.

I de andre EU lande tilfalder indtægter for jagtudlejning landmanden og jordejeren, der herigennem får den ønskede kompensation for vildtskader. Der er sket en privatisering ofte tilbage i 1850-erne. Kommunisterne indførte jagtklubbernes monopol i Polen, og systemet er uændret til i dag.

 

Jægerne i Polen er skattefri.

Jagt klubberne er mænd i høj social position, advokater, politikere, skov administratorer, politi, erhvervsdrivende, direktører, dommere, embedsmænd og ministre op på regeringsplan, medens ”almindelige” borgere og landmænd er få. Det er de høje indtægtsgrupper der går på jagt, og det er opfattet af stor prestige. Man kan antage synspunktet at der er tale om et lukket broderskab, klub og interesse fællesskab, hvor der ikke er ”offentlig adgang eller regnskaber”  - det er skattefrit og der betales ikke moms.

Polske jægere har med jagtturisme særdeles høje indtægter, dels er der opholdet for jagtturisten, dels afskydning for et jagttrofæ, kørsel med turisten og sidst sælges kødet, naturligvis uden momsafregning – på landsbasis moms unddragelse på anslået over 50.000.000,- €.

Et typisk turistophold tager 3-4 dag a 60 €, 1-3 jagttrofæer 800 €, kød værdi 450 € altså i alt 1200 – 2400,-  € er ikke usædvanligt, per turist.  Hertil gode ”sorte” drikkepenge til føreren fra jagtturisten. Trofæet bedømmes ned og betaling foregår i drikkepenge, så tariffen ikke følges – det er billigst og bedst for begge parter.

Samlede indtægter er betydelige  - Jægernes udgifter er minimale til foder og vildtskader – vildtet i Polen spiser gratis. 104.000 jægere profiterer stort  uden hensyn til Polens økonomiske interesser. Med følge indtægter på turisme vil jagt omsætningen være over 500.000.000 €, til dels skattefri  indtægter. Et beløb der let kunne fordobles til fordel for Staten ved en gennemgribende privatisering.

Ved privatisering af jagten i Polen ville denne indkomst hos landmanden være skattepligtig og momspligtig.

Polen har forbavsende få jægere i forhold til de øvrige EU lande.  Danmark f.eks. 185.000 jægere af 5,2 mill indbyggere,  Sverige 285.000 jægere af 9 mill indbyggere , Polen har 104..000 jægere af 38 mill indbyggere. Lande som Frankrig og Italien har over 1 mill. jægere pr. land.

I Europa der mere end  7 millioner  jægere der betaler jagtleje til landmanden eller jordejeren.     

 

Vildtskadeerstatning og korruption.

Der er rigelige midler til vildtskadeerstatning, klubberne har indtægter og jægerne er fra de høje indtægtsgrupper i samfundet, men sådan hænger tingene ikke sammen.

Vildtskadeerstatning er landmændenes store problem.

Klubberne er forpligtet ifølge loven til  – at betale vildskadeerstatning, men det gør de ikke. Vildtskadeerstatning på små og store arealer skal føres til protokol med henblik på erstatning i samarbejde med landmanden.

Lovgivning, regler og samarbejde er ude af kraft og jungleloven hersker.

Med deres høje sociale position kan jægerne chikaneres landmændene på alle tænkelige måder, alt såkaldt samarbejde bliver til chikane og sabotage, modstand, nægtelse at der overhovedet er skader, manglende fremmøde, ændring af møder, forglemmelser, er sædvanligt når der er møde mellem landmanden og jagtklubbens repræsentant – typisk ved klubben ikke hvor jorden er, eller man søger at påvise fejl og mangler. Trusler om et og andet, beskyldninger svirrer, og jægerne forsøger på alle tænkelige måder at forhindre at landmanden får sin lovmæssige erstatning.  

Ofte trues landmanden med at han ikke dyrker jorden ordentligt, klubben vil melde til landmanden til EU, så han mister sit EU-bidrag – omfattende vildtskader forhindrer optimal drift af jorden. Ekstensiv drift er en mulighed idet vildtskaderne og fodringen fra skydetårne er altødelæggende året rundt.  Vildt på markerne fodres ud og er lettere at skyde fra skydetårne, foderpladserne laver et kolossalt ravage på marken – der igen og igen bliver ødelagt året rundt – kun til fordel for jagtklubben, der høster indtægter - hvorimod landmanden intet høster, og lades tilbage med markarbejde uden kompensation.

Klubberne ønsker på ingen måde at høre tale om vildsvineskader eller om hundredvis af kronhjorte er på kost. 100 Hjorte æder 3-4 kg pr dag i min. 180 dage = 54 tons græs som gratis foder årligt.  Vildsvin kan ødelægge en græsmark på en nat.   

Klubbernes egen vurderingsmand vurderer f.eks. vildtskaden til  280,- €  og tager landmanden en offentlig vurderingsmand takseres skaden til 4600,- €  - så grelt er det.

Vildtskader opstået 2009 ved fodring nær skydetårn – nemt for jagtturisten, vildsvinet hentes i bil.

Korruption

Der er intet samarbejde – kun obstruktion og chikane– resultatet er naturligvis advokat og en retssag, det er dyrt og kompenseres ikke.  Her optræder et nyt fænomen, ganske få advokater tør tage disse ”vildtskade sager”  rygterne er,  at mange advokater taber i retten – ikke kun vildtskade sagen, men også andre sager, vurderingsmænd der taler landmandens sag får ”problemer”  og landmænd der går til advokat får ”problemer” de mærkeligste steder.  

De høje sociale jagtklubmedlemmer udøver deres indflydelse i alle lag i samfundet og skaber problemer for landmanden, advokaten, konsulenter, vurderingsmanden der klager eller går dem imod. Korruption.

Den lille landmand må opgive, de store landmænd må opgive og nøjes med småpenge eller et stykke vildt i ny og næ.

En landmand udtaler: ”Der manipuleres med regnskaber vedr. indtjening i klubberne, antallet af vildt der skydes i jagtplanerne manipuleres, regler og byttehandel m.m. er helt almindelige. – En reminiscens fra kommunist tiden – kammerateri, korruption, mafiametoder og trusler – en metode man skulle klare sig med i gamle dage, men vi taler her om EU 2009 – ikke 1956”.

Klubberne fører gerne retssag mod landmanden i årevis, for advokaten er medlem i klubben og arbejder gratis, overskud i indtægterne, reguleres op ved salg af vildtkød, hvis der er brug for flere midler.

Imens taber landmanden penge på advokat og retssager, og må kæmpe en nyttesløs kamp mod vildtet og jægerne, også med hastighedsbøder, parkeringsbøder og anden chikane på kontorer og i det daglige. Retssager tager 2-3-4-5 år – og klubberne arbejder langsomt.

Landmand PN udtaler: Det er jægerne der bestemmer hvad vi kan dyrke på marken, sår vi f.eks. majs, rug, hvede på en mark vil den blive totalt ødelagt inden høst.  Vi er tvunget til græs med få måneders omdrift.  Vi får jo ikke vildtskadeerstatning fra jægerne. Der er kun udsigt til en 2-5 år lang retssag  plus manglende høstindtægter og advokatudgifter, rentetab m.m. og hvad skal vi så næste år med det kæmpe underskud, det er håbløst. Jægerne vil ikke betale og bestemmer – det er rent anarki og bremser for udvikling og vækst.  Klubben truer mig med EU, at jeg ikke dyrker marken rigtigt, mens de fodrer på vores jord og laver vildtskader.

En offentlig vurderingsmand siger: ” Jeg har lært at køre 10 km for langsomt i byen” .  Tusindvis af  landmænd har søgt (og opgivet) i mange år uden kompensation. Landmænd – der har råd har haft 4-5-6 advokater, der pludselig opgiver, og vurderingsmænd der ikke vil vurdere.  En yderst betænkeligt rets status for landmanden i EU.

Landmand CS: ”Jeg kom til præses, formanden, en ordentlig kleppert, han ville intet høre tale om og ville banke mig. Den ny formand er flinkere, men vi har stadig ingen vildtskadeerstatning fået.  Vore skader løber op i hundredetusinde eller mere årligt. Gamle vildtskader vil de ikke dække nye vil de ikke registrere.”

Naturligvis er der steder hvor det fungerer, men i 99 % af tilfældene betales for lidt eller intet i vildtskadeerstatning, hvilket er yderst problematisk når virkemidlet er korruption. I bedste fald tvinges landmanden til kompromis på 25-50 % af den reelle skadeserstatning. Hobby og jægere går forud for milliardinteresser.  Hertil komme den store konkurrenceforvridende forskel fra EU land til EU land.  

Jagtklubbernes argumentation er at de forvalter jagten efter verdens bedste jagtlov – sagen er at det er verdens mest korrupte jagtlov. Vildtet i resten af Europa tager ikke skade af privatisering – tvært imod – økonomisk balance mellem jæger og landmand og jordejer, betyder sameksistens på fri markedsmæssige vilkår. Få vildtskader, lille erstatning lav jagtleje, store vildtskader, høj jagtleje og meget vildt på jorden.

 

Mange jægere registrerer ikke det vildt der nedlægges og vildt kødet sælges på det sorte marked. I realiteten krybskytteri, men når så mange gør det er det jo kutyme, man ser gennem fingre med.  Statistikker, regnskaber, kontrol og regler er sat ud af kraft, mangelfulde, ugennemsigtige og overholdes ikke.

Jagten forsvinder ikke ved en privatisering af jagtretten  – polske jægere skal blot betale – det er rimeligt – privatisering ses som eneste mulighed af eksperter i de øvrige EU-lande.

 

Polens generelle interesser forringes:  skatteunddragelse, arbejdsløshed, konkurrence,  produktion, biodiversitet.

Landmanden opnår ikke maksimal produktion på jorden p.g.a. vildtskader og må til dels leve af EU-tilskud, der kun skulle være en del af produktionsværdien til gavn for det polske samfund, beskæftigelse og regionudvikling med mere sættes tilbage.  

Der ansættes færre personer i landbruget i de fattige dele af Polen, og lægger en dæmper på udviklingen i områder der er tiltænkt struktur udvikling, biodiversitet og habitatforbedringer.

Jægerne vil påstå de forvalter jagten bedst, men ingen gratis modtagere har gennem tiderne ydet mere end det private initiativ, og ingen landmand ville ødelægge vildtet og jagten, det skal blot ses som et aktiv og ikke et problem. I alle andre EU lande har jagt høj værdi pr. HA.  Jagtjord udlejes op til 150 € pr. HA – på polske arealer - ville jagten kunne lejes ud til betydelige beløb idet jagten er noget af Europas bedste – og set i sammenhæng med EU's ønske om at nedsætte EU-tilskuddet, ville landbrugets passende kunne  kompenseres med jagtleje indtægter ved privatisering.

Jagtturismen udnyttes kun minimalt, idet der ikke betales vildtskader – derfor behøver klubberne ikke så mange turister, og Polen får derved færre turistindtægter og besøgende. Til gengæld går den polske jæger gratis på jagt, hvilket for mange andre europæere koster 1-2-3000 € årligt. Er noget gratis og korrupt er det sjældent godt, slet ikke for samfundet 
 
Vurderet ubetydelig vildtskade af jagtklubben Ponowa. Vinteren 2008-2009. Jagttårn i baggrunden til vildtfodring.   

Konklusion:

Ved privatisering af jagtretten vil vildtskadeerstatning vil gå direkte ind på landbrugets indtægtskonto til skat og mons. Jægerne i Polen betaler ikke skat og moms.

Privatisering er nødvendig, ikke gennem lange udvalg og forhandlinger med 104.000 jægere der på vegne af 38 mill indbyggere profiterer på deres hobby, men således Polens generelle interesser udnyttes og ikke trues af få jægere på biodiversiteten. Ved privatisering  skal  landmanden stå for udlejning og jagt til klubberne eller egen turisme.

Hermed opnås mulighed for kompensation for vildtskader, idet landmanden ved prissætning af jagtlejen sikrer vildtskadeerstatning, skat og momsbetalinger.

Jagtret på privat ejendom er logisk i EU, og vil få mange flere til at udøve jagt samt en højere frekvens af jagtturisme og indtægter der øger beskæftigelse, skattebetalinger og produktion, samt standse en ”korrupt gammel institution” - jagtklubberne - der nægter at betale vildtskadeerstatning.

En indskrænkning af ejendomsretten er det reelle problem og pengene ender skattefrit i forkerte lommer. Gennem en privatisering vil Polens jæger antal stige til et naturligt niveau på omkring 760.000 jægere tilsvarende de øvrige lande i EU. Kommunist tiderne er forbi – blot ikke for jægerne, lyder ønsket fra mange berørte i erhvervet  og administration.

 

  Kun en radikal og hurtig privatisering fjerner korruption og manglende betaling af vildtskade erstatninger.

     

Vildtskader på åben mark -  efterår 2008 – maskinerne bliver ofte ødelagt når de kører i en vildtskade

Fra græsset høstes om sommeren tiltager skaderne efterår, vinter og forår.  

 

 

 

 

JAGT ORGANISATION I POLEN

Der er kun en National Jagt Forening i Polen, Polski Zwiazek Lowiecki, denne har både jægere og klubber som medlemmer. Dens højeste myndighed, den Nationale kongres af delegerede der mødes hver 5 år og vælger 30 medlemmer til det Øverste Jagt Råd som administrerer kongressens beslutninger mellem møderne, efter tur, ansættes den udførende Administration. Forenings Præsidiet består af en Præsident, to Vice Præsidenter, Kasserer og Sekretær. Kun stillingen som Præsident er lønnet.
  Aktiviteterne i Polsk Jagt Forening er under tilsyn af Ministeren for Miljø, retsgrundlaget er Lov om Jagt, af 13 oktober 1995, med seneste tillæg af 15 november 2008. Alt levende vildt i naturen tilhører den Polske stat. Jagt retten tilhører ikke ejeren af jorden og kan kun blive udført af medlemmer af den Polske Jagt Forening.
Landet er opdelt i 5250 jagt områder med minimum areal på 3000 ha. Områderne er lejet ud til lovligt organiserede klubber, på 10-års kontrakt, af provins Guvernøren (åbne land) eller regionale skov direktør (skovområder). 4814 territorier er således udlejet, Medens resten er administreret af myndighederne. Gennemsnitlig jagtbart område er pr. jæger ikke større end 300 ha. Danmark 20 HA/jæger.
 Jagt klubber betaler for vildt udsætning og beskyttelse, en jagt afgift, samt for vildt skader på afgrøder.
Årlige afskydnings planer bliver udført, og skal godkendes af den lokale administrationen af Stats skovene i samarbejde med den Polsk Jagt Forening.
 Klubbernes indkomst kommer fra medlems gebyr, salg af vildt kød, jagter organiseret for udenlandske gæster, og eksport af levende vildt (specielt Hare). Klubberne må ansætte en skytte, som officielt repræsenterer jagt klubben på et hvert område.

 

JÆGER EKSAMEN, JAGT TILLADELSE

Medlem af PZL. Den Polske Jagt Forening kan være en fysisk person der opfylder følgende krav:
- Gennemgået et års elevtid i en jagt klub.
- Bestået en jagt eksamen.
- Minimum alder: 18.
- Ren straffe attest.
- Er Polsk statsborger og nyder fulde rettigheder for borgerne.
Medlemskab af PZL. kan også være en udlænding, der har ret til ophold eller bopæl i Polen, og som opfylder ovennævnte betingelser undtagen selvfølgelig det Polske statsborgerskab.

Til jagt i Polen er følgende dokumenter nødvendige:
- Medlemskab med identitetskort fra den Polske Jæger Sammenslutning, PZL. (fornyes årligt ved kvittering for betaling).
- Våben tilladelse udskrevet af Politiet (engang for alle).
- En afskydnings tilladelse med angivelse af art, antal vildt og område, (gyldig i en måned).
Jægere fra udlandet:
- En jagt tilladelse (voucher) udskrevet af en autoriseret turist agent.

 

AREAL

Total areal                   313.000 km2
Skov                              87.204 km2 (28%)
Landbrugs areal          186,417 km2 (60%)
Jagt areal                       91,5% af det totale areal

JÆGERE / INDBYGGERE


Indbyggere                38.518.241
Antal Jægere                 104.635
% Jægere                           0,271%
Jægere /   Indbyggere      1 / 368
Befolknings tæthed indbyggere / km2   123

RL

 

·         Jilas International Spolka z ograniczona dpowiedzialnoscia

·         Augustenborg Gods S- 28291 Tyringe Sweden

RAPORT - DK/EN/PL-334

 

SZKODY LOWIECKIE I ODSZKODOWANIA

- W POLSCE

 

 

 

CEL:

 

Niniejszy raport zostal przygotowany w celu przedstawienia informacji dla Komisji Europejskiej, politykom, urzednikom unijnym, organizacjom rolniczym, inwestorom, bankom, urzednikom panstwowym zajmujacym sie prawem i podatkami. Raport zostal oparty na duzych problemach jakie maja polscy rolnicy ze szkodami spowodowanymi przez dzikie (lowne) zwierzeta na terenach rolniczych a takze ze stratami i znaczacymi problemami wynikajacymi ze staromodnych rozwiazan prawnych odnoszacych sie do lowiectwa.

Raport przedstawia wnioski i rozwiazanie problemu które przyniesie korzysci dla populacji zwierzyny lownej, zwiekszy produkcje rolnicza, powiekszy liczbe miejsc pracy zwlaszcza w biednych regionach, spoteguje turystyke, zwiekszy wplywy z podatków a w ostatecznym rozrachunku zwiekszy i rozwinie polski budzet krajowy.

Raport jest oparty na wywiadach z ponad trzydziestoma rolnikami, informacjami pochodzacymi z urzedów panstwowych, rozmowami z prawnikami i pracownikami instytucji rolniczych, wywiadami z mysliwymi i lesnikami oraz wazniejszymi urzednikami panstwowymi polaczonymi z informacjami pochodzacymi ze zródel wymienionych ponizej.

Odmowa wyplacania odszkodowan przez mysliwych wobec rolników jest rosnacym problemem i nie tylko wplywa na rolników ale rozprzestrzenia sie na wiele sfer polskiego spoleczenstwa dajac negatywne efekty ekonomiczne w zatrudnieniu, lokalnej spolecznosc, przestepstwach podatkowych, korupcji, zwierzynie lownej, produkcji rolniczej, konkurencyjnosci i rozwoju regionalnym.

 

POLSKIE PRAWO JEST INNE

 

Polskie prawo lowieckie jest raczej wyjatkowe w calej Unii Europejskiej od kiedy panstwo wydzierzawia kolom lowieckim obszary lowieckie - poprzez wojewode - reprezentanta rzadu.

 

Kolo lowieckie sklada sie z min. 8 czlonków maksymalnie 30-40. Obszary lowieckie to minimum 3000ha, maksymalnie 8-10 tys. ha i oplata za prawa lowieckie na danym terenie jest bardzo niska. Z drugiej strony kola lowieckie maja obowiazek wyplacania rekompensat za szkody spowodowane przez zwierzyne lowna na polach uprawnych. Kola lowieckie uzyskuja wysokie dochody bez placenia zadnych podatków i nie dbajac o polski interes narodowy czym jest zdolnosc rolników do otrzymywania dofinansowania unijnego, czy powiekszania produkcji rolniczej czy zwiekszenia inwestycji oraz zmniejszenia bezrobocia, a te stanowia wazne problemy z jaki boryka sie cala Europa.

 

Kazdego roku polscy mysliwi musza przygotowac plan dla swych terenów lowieckich i przedstawic go wladzom lokalnym (które to czesto sa czlonkami kól lowieckim) –  czyt. dalsza czesc raportu.

 

Szkody lowieckie, sa glównie dokonywane przez dziki, które niszcza pola uprawne i plony. Zniszczenia maja miejsce przez caly rok. Zniszczenie dokonane na obszarach lesnych moga takze byc problemem lecz zniszczenia na gruntach rolnych sa najbardziej skaplikowane i zniszczenia najbardziej dotkliwe.

Szkody lowieckie. Kolo lowieckie "Gryf" nie uwazalo, ze to byly szkody lowieckie.

Ambona do polowan widoczna w tle. Odleglosc 70m jest dogodna odlegloscia do polowan.

 

Polskie prawo lowieckie mówi, ze mysliwi maja wspólpracowac z rolnikami nad zminimalizowaniem szkód a dodatkowo zaplacic pelna rekompensate jesli jest to konieczne. W innych czesciach Europy juz w osiemnastym wieku nastapila prywatyzacja tego sektora gospodarki lecz w Polsce rzady komunistyczne utrzymywaly prawo preferujace monopol kól lowieckich tak aby indywidualny rolnik nie mógl zrobic niczego sam - ten system obowiazuje do chwili obecnej.

 

POLSCY MYSLIWI SA ZWOLNIENI Z PODATKÓW

 

Kola lowieckie skladaja sie z ludzi posiadajacych wysoki status spoleczny - prawników, polityków, pracowników lasów panstwowych, policjantów, prywatnych przedsiebiorców, sedziów, urzedników panstwowych, az do ministrów w rzadzie - podczas gdy zwyklych obywateli czy rolników jest bardzo niewielu.

 

"Sa to grupy o wysokich dochodach posiadajace wysoki prestiz. Mozna powiedziec, ze jest to zamkniete braterstwo, klub ludzi majacych wspólne interesy do którego nie ma swobodnego wstepu i gdzie nie prowadzi sie, zadnej ksiegowosci – po prostu wolne od podatku" – powiedzial CFS

 

Polscy mysliwi czerpia bardzo wysokie dochody z turystyki lowieckiej. Pochodza one albo z zakwaterowania zagranicznych mysliwych albo ze sprzedazy trofeów lowieckich, uslug transportowych lub samego miesa bez podatku VAT. Szacuje sie, ze straty z niezaplaconego podatku VAT siegaja 50 mln euro rocznie.

 

Typowy pobyt turystów lowieckich obejmuje 3 – 4 dni za cene 60 euro. Za 1 do 3 trofeów placi sie 800 euro, mieso to 450 euro co w calosci stanowi okolo 1200 – 2400 euro. Dodatkowo, mysliwi dostaja napiwki od turystów co sluzy obnizeniu oficjalnej ceny za trofeum.

 

Calkowite dochody kól lowieckich sa znaczace - mysliwi wydaja minimalne kwoty na dokarmianie zwierzat i nic nie placa za szkody lowieckie. Zwierzyna lowna dokarmia sie za darmo na polach rolników. Razem z innymi dochodami wplywy za turystyke lowiecka moga latwo siegnac 1 biliona euro. Obecnie wiekszosc tych pieniedzy jest nieopodatkowana.

 

Tak kwota mogla by zasilic skarb panstwa jesli prywatni wlasciciele byliby w stanie wydzierzawiac swoja ziemie dla turystów czy mysliwych. Obecnie prawo dopuszcza tylko mysliwych - nikt inny nie jest uprawniony.

 

Dzieki prywatyzacji lowiectwa w Polsce dochody moglyby plynac do kieszeni rolników a podatki bylyby placone od wszelkich kwot i korzysci plynelyby do panstwa polskiego.

 

Polska ma zadziwiajaco mala liczbe mysliwych w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Dania posiada 185 tys. mysliwych przypadajacych na 5,2 mln calkowitej populacji kraju. Szwecja ma 285 tys. mysliwych na 9  mln. mieszkanców. Polska zas jedynie 104 tys. mysliwych na 38 mln. mieszkanców. Francja i Wlochy maja ponad 1 mln. mysliwych w kazdym z tych krajów. Wszyscy placa dzierzawe rolnikom a tereny lowieckie sa wydzierzawiane przez wlascicieli.

 

W Europie ponad 7 mln mysliwych wnosi oplaty za uzywanie i cieszenie sie z terenów lowieckich.

 

SZKODY LOWIECKIE PROWADZA DO KORUPCJI

 

Faktem jest, ze sa pieniadze, na pokrycie szkód lowieckich. Kola lowieckie maja wysokie dochody z turystów i mysliwych pochodzacych z wysokich klas spolecznych - i sa w stanie placic.

 

CFS wyjasnia: Szkody lowieckie sa najwiekszym problemem z jakim borykaja sie rolnicy. Mysliwi sa zobligowani przez prawo do placenia za te szkody - ale zawsze odmawiaja. Szkody i wielkosc rekompensaty powinny byc ujete w protokole po porozumieniu sie z rolnikiem.

Prawo, przepisy i wspólpraca nie sa uporzadkowane a przepisy sa dzungla prawnicza.

 

Majac wysoki status i pozycje spoleczna, mysliwi sa w stanie szykanowac rolników na wszelkie sposoby. Wszelka wspólpraca jest sabotowana i niechetna. Odmawiaja zaplacenia za szkody lowieckie, nie stawiaja sie na umówione spotkania, zmieniaja plany, zapominaja o nich i tak dalej - rolnik musi walczyc na wszelkie sposoby. Czasami nie wiedza kto lub do kogo nalezy dany obreb lowiecki - mówiac ogólnie, mysliwi próbuja na wszelkie sposoby nie zaplacic za szkody lowieckie - chociaz prawo stwierdza ten fakt.

 

Rolnik jest czesto zastraszany, ze nie uprawia gruntów we wlasciwy sposób, kolo lowieckie doniesie na niego do UE nazywajac go przestepca aby stracil doplaty do swojej ziemi. A prawda jest to, ze szkody lowieckie uniemozliwiaja rolnikowi uzyskanie zadowalajacych plonów - z czasem sa one coraz mniejsze. Ekstensywna uprawa jest czesto jedynym rozwiazaniem, gdyz mysliwi dokarmiaja zwierzyne na polach gdzie jest latwo na nia polowac z ambon. Miejsca dokarmiania stanowia powazny problem dla rolnika bo sa one niszczone przez caly rok. Sluzy to jedynie kilku mysliwym a rolnik pozostawiony jest sam sobie bez zadnej rekompensaty.

 

Kola lowieckie nie chca rozmawiac o szkodach lowieckich dokonanych przez dziki czy sarny. 100 saren je 3-4 kg trawy dziennie przez min. 180 dni w roku co daje 54 tony trawy rocznie za która nikt nie placi. Dziki potrafia zniszczyc 20-30 ha laki w jedna noc.

 

Nie jest to sytuacja odosobniona kiedy rzeczoznawca wyslany przez kolo lowieckie wycenia szkode na ok. 280 euro a rzeczoznawca niezalezny wyceni to samo na ok. 4600 euro.

 

Szkody powstale w 2009 poprzez dokarmianie niedaleko ambony

- latwe do upolowania przez turystów i zabrania samochodem

 

 

KORUPCJA

 

Nie istnieje zadna wspólpraca - jedynie mataczenie i szykanowanie - rezultatem tego jest doprowadzenie do sprawy sadowej. Jest to drogie nie jest rekompensowane. Nowe zjawisko pojawia sie jednak w tej sytuacji. Bardzo niewielu prawników ma odwage "zabrac" sprawy szkód lowieckich do sadu. Pogloski mówia, ze adwokat przegrywa nie tylko taka sprawe ale takze inne sprawy w sadzie a rzeczoznawca wystepujacy po stronie rolnika ma problemy a sam rolnik doswiadcza róznych problemów w róznych dziwnych miejscach.

 

Wysoce postawieni czlonkowie kól lowieckich uzywaja swoich wplywów aby przysporzyc problemów rolnikowi, prawnikowi, rzeczoznawcy i innym, którzy staja przeciwko mysliwym.

 

Mali rolnicy musza sie poddac - rolnicy posiadajacy wieksze gospodarstwa zgodza sie przyjac male odszkodowanie lub nie dostana nic.

Pewien rolnik powiedzial: Mysliwi manipuluja dokumentacja i kontami kól pokazujacymi dochody. Liczba sztuk zwierzyny lownej wymienionej w planie jest niewlasciwa, praktyki czarnego rynku sa powszechne. Jest to pozostalosc z czasów komunistycznych ale my znajdujemy sie w roku 2009 a nie 1956.

 

Kola lowieckie bardzo chetnie ida z rolnikiem do sadu bo adwokat jest czlonkiem kola i reprezentuje ich za darmo - zysk powraca do kola - a jesli jakies koszty pojawia sie to oni moga po prosu zmanipulowac ksiegi ksiegowe i sprzedac wiecej miesa..

 

Z drugiej strony rolnik traci pieniadze na prawników w bezuzytecznym boju ze zwierzyna lowna na polach i mysliwymi - w miedzyczasie dostaje mandaty za przekroczenie predkosci, zle parkowanie lub jakies inne szykany ze strony oficerów policji a takze w zyciu codziennym. Sprawy sadowe ciagna sie 2,3,4 lata i kola lowieckie robia co tylko chca aby je spowolnic.

 

Rolnik PN mówi: To mysliwi decyduja co mam uprawiac na swoich polach - jesli posieje zyto, pszenice lub kukurydze to uprawa jest zniszczona przed zbiorem plonów. Zmuszani jestesmy do siania trawy z kilkumiesiecznym obrotem. Nie dostajemy odszkodowan od mysliwych. Jedyna perspektywa jest dwu- do czteroletni proces w sadzie bez zadnych dochodów z pól rok po roku, koszty prawnika plus odsetki plus to czy owo a nastepny rok przynosi takie same straty - jest to sytuacja beznadziejna.

 

Mysliwi nie placa a rolnicy musza uznac ich wladze. Jest to anarchia, która powstrzymuje wszelki postep i wzrost. Kola lowieckie zastraszaly mnie, ze doniosa do UE, ze nie uprawiam swoich pól we wlasciwy sposób - kiedy to one same dokarmiaja zwierzeta na moich polach i powoduja szkody.

 

Rzeczoznawca rolniczy oswiadczyl: "Nauczylem sie jezdzic przez miasto 10 km ponizej ograniczenia predkosci." Tysiace rolników ubiegalo sie (i poddalo sie) o odszkodowania w minionych latach.

Pewien rolnik: "Kto moze pozwolic sobie na dwóch, trzech, czterech czy pieciu adwokatów, którzy nagle w dziwny sposób rezygnuja ze sprawy w trakcie postepowania sadowego. Rzeczoznawcy nie chca wykonywac wycen - i tak dalej. Jest to ciemna strona polskiego prawa i wymiaru sprawiedliwosci.

 

Jest to takze najmniej przyjemna pozycja polskich rolników w Unii Europejskiej.

 

Rolnik CS: "Przyszedlem do prezesa kola lowieckiego, wielkiego goscia. On chcial mnie po prostu napasc i musialem uciec. Nowy prezes jest mily ale wciaz przez dwa lata próbuje i nic nie jest zaplacone choc szkody wynosza 40 000 zl. Nie chca zaplacic za stare szkody a nowych nie chca ujac w protokole."

 

Oczywiscie, w niektórych miejscach wspólpraca kól z rolnikami funkcjonuje poprawnie, lecz w 99% przypadków rolnikom placi sie mniej lub w ogóle za szkody lowieckie co jest powaznym problemem prowadzacym do korupcji. W najlepszych przypadkach rolnicy sa zmuszeni zaakceptowac 25-50% prawdziwej wartosc szkody lowieckiej. Hobby mysliwskie jest przedkladane ponad miliardy zlotych w produkcji rolniczej. Porównywanie tej sytuacji do innych krajów UE jest niewlasciwe a szkody lowieckie wplywaja na cene zywnosci.

 

Kola lowieckie twierdza, ze kieruja sie najlepszym prawem lowieckim na swiecie - ale prawda jest, ze jest to najbardziej skorumpowane prawo. W pozostalej czesci Europy nie ma podobnych problemów ze zwierzyna lowna i w przeciwienstwie do Polski - równowaga ekonomiczna pomiedzy rolnikami, wlascicielami gruntów i mysliwymi istnieje na warunkach wolnorynkowych.

 

 

ROZWIAZANIEM JEST PRYWATYZACJA

 

Wielu polskich mysliwych nie zglasza zwierzyny która upoluja i mieso jest sprzedawane na czarnym rynku. W rzeczywistosci uprawiaja oni klusownictwo wobec panstwa ale od kiedy prawie wszyscy tak robia to jest to uznawane za legalne. Statystyki, przepisy, kontrole nie funkcjonuja poprawnie i nie sa przestrzegane.

 

Dzieki prywatyzacji prawo lowieckie nie zniknie lecz polscy mysliwi po prostu beda musieli placic tak jak inni mysliwi - co jest sprawiedliwe wobec wszystkich innych mysliwych w Unii Europejskiej. Wszyscy eksperci (za wyjatkiem ekspertów z kól lowieckich) twierdza, ze prywatyzacja jest jedynym i najlepszym rozwiazaniem kontrolujacym szkody lowieckie i odszkodowania.

 

 

POLSKI INTERES NARODOWY JEST ODKLADANY NA BOK: PRZESTEPSTWA PODATKOWE, BEZROBOCIE, KONKURENCYJNOSC, PROBLEMY Z PRODUKCJA i BIODYWERSYFIKACJA

 

Rolnicy, ze wzgledu na szkody lowieckie, nie osiagaja maksymalnej produkcji rolnej i musza utrzymywac sie z subwencji unijnych, które powinny stanowic jedynie czesc tej produkcji jako korzysc plynaca dla polskiego spoleczenstwa, poziomu zatrudnienia i rozwoju.

 

Coraz mniej ludzi znajduje zatrudnienie w rolnictwie w biednych czesciach Polski. Stanowi to przeszkode dla rozwoju w regionach gdzie doplaty maja na celu poprawic biodywersyfikacje i srodowisko.

 

Mysliwi twierdza, ze robia wszystko co najlepsze dla zwierzyny lownej i kraju ale nikt jeszcze nie wykazal, ze "wszystko za darmo" przynosi dobre rezultaty. Oczywistym jest, ze to nie rolnicy zmniejszaja populacje zwierzyny lownej i to nie oni korzystaja z dochodów jakie ta zwierzyna przynosi. - patrz. inne europejskie zródla dot. zwierzyny lownej.

 

Wartosc dobrych terenów lownych moze osiagnac cene 150-200 euro za 1ha co moze byc osiagniete w Polsce - a co mogloby stanowic odpowiednia rekompensate wobec przyszlych redukcji doplat unijnych. Prywatyzacja myslistwa da rolnikom prawo do wydzierzawiania swoich gruntów.

 

Te szkody nie maja zadnej wartosci wedlug Kola Lowieckiego Ponowa. W tle ambona.

 

PODSUMOWANIE

 

Szkody lowieckie nie sa wyplacane ale dzieki prywatyzacji prawa lowieckiego moglyby stac sie zródlem dochodu rolników a co za tym idzie podlegac opodatkowaniu i stanowic korzysci dla panstwa polskiego. Obecnie mysliwi nie placa podatków.

 

Prywatyzacja jest konieczna lecz nie przez dlugie dyskusje z mysliwymi gdyz jest to ich hobby. Kilku mysliwych potrafi zagrozic ogólnonarodowym korzysciom. Z drugiej strony rolnicy mogliby wydzierzawiac i uzyskiwac racjonalna rekompensate za zniszczenia spowodowane przez zwierzyne lowna. Jest to prosty mechanizm rynkowy - duzo zwierzyny - duze zniszczenia - wysokie oplaty za myslistwo na danym hektarze, malo zwierzyny - male zniszczenia - male oplaty.

 

Negocjowanie ze 100 000 rzesza mysliwych hobbystów wobec 38 mln mieszkanców Polski i ich ekonomicznych interesów jest niedorzeczne. Rozwiazaniem jest tak jak w pozostalej czesci Europy - prywatyzacja.

 

Rekompensata za szkody lowieckie nastapilaby na zasadach rynkowych placona w najmie za tereny lowieckie.

 

Pozwolenie na polowanie na terenie prywatnym jest rzecza podstawowa w UE, czym wiecej ludzi uzyskiwac bedzie takie pozwolenia tym bardziej turystyka lowiecka, i dochody z niej plynace, beda wzrastac wraz z poziomem zatrudnienia, wielkoscia odprowadzonych podatków, produkcja co do prowadzi do konca "starego systemu komunistycznego" - kól lowieckich - które odmawiaja zaplaty za szkody lowiecki.

 

Jedynie szybka zmiana moze doprowadzic do powstrzymania korupcji i doprowadzic do wyplacenia brakujacych szkód lowieckich.

    

Game damages in the fields – autoum 2008  – machines are often destroyed driving in the large wholes made by the game. The grass is harvested next summer and the damages goes on the whole year.  

 

POLSKA

Obszar calkowity                                                                                  313 000 km2

Lasy                                                                                                           87 204 km2 (28%)

Obszary rolnicze                                                                                   186 417 km2 (60%)

Obszary lowieckie                                                                               91,5% calkowitego obszaru

 

Ludnosc                                                                                                   38 518 241

Mysliwych                                                                                               104 635

% mysliwych w populacji                                                                  0,271%

Licz. mysliwych na licz. mieszkanców                                           1 do 368

Liczba ludnosci na 1 km2                                                                   123

 

Szacowana suma z dzierzawy lowieckiej na obszarze Polski                           1 200 000 000 euro

 

 

 

Zródla i dalsze informacje:

 

- Polski Zwiazek Lowiecki, Nowy Swiat 35 00-029 Warszawa, Polska, (+48) 22 827 20 51 / faks (+48) 22 826 33 22, email: pzlow@pzlow.pl

- Lowiec Polski, Nowy Swiat 35 00-664 Warszawa, faks (+48) 22 826 46 13

- Agro-Web Poland

- Biegly Sadowy wo. Pomorskie

- Zachodniopomorki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Barkowicach

- EAAP Europejskie Stowarzyszenie Hodowców Zwierzat

- INTERBULL Miedzynarodowa Sluzba Oceny Bydla

- ICAR - Miedzynarodowy Komitet Danych Zwierzecych

- RFP Europe - Regionalne Europejskie Biuro ds. Badan Genetycznych nad Zwierzetami

- Centrum Badan Genetycznych dzialajace jako Krajowe Biuro ds. Badan Genetycznych nad Zwierzetami w Holandii

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- Augustenborg Gods S- 28291 Tyringe Sweden

- Consorzio per la Sperimentazione Divulgazione e Applicazioni di Biotechnie Innovative ConsDABI

- Skandynawski Bank Genów Zwierzecych

- RBI - storna internetowa Rare Breeds International

- Instytut Rozwoju Rolnictwa w Panstwach Wschodnich

- PoldaNord

- Mgr. inz. Ireneusz Krupka

- ILRI - Miedzynarodowy Instytut Rozwoju Bydla

- Biodiversity International - najwieksza na swiecie organizacja badawcza zajmujaca sie calkowicie zachowaniem i wykorzystaniem  biodywersyfikacji rolniczej

- Instytut Monitorowania Rzadkich Gatunków Roslin i Zwierzat w Europie

- Instytut Worldwatch

- Jilas International Spólka z o.o.